Læs mere om Holstebro Museum her
Print siden
Print siden
Læs mere om Holstebro Museum her
Gå til forsiden
Læs mere om Strandingsmuseet her
Læs mere om arkivet vinderup
Læs mere om lokalhistorisk museet

Træk af Holstebro Museums historie

1916
Holstebro byråd, og det er da også herfra, der den 13. december 1916 nedsættes et udvalg »til Tilvejebringelse af et Musæum i Holstebro« .


1917
Endelig den 27. november 1917 annonceredes i de lokale-dagblade, hvor museumsudvalget indbyder »Enhver i By og på Land, der maatte interessere sig for Oprettelse af et Museum i Holstebro . . .«. Hensigten med mødet er først og fremmest at få klarhed over, om der blandt byens borgere og i oplandet er stemning for oprettelse af et museum.
Torsdag eftermiddag, den 29. november 1917 kl. 15.30, samles ca. 30 interesserede på Højskolehotellet i Holstebro, hvor overlærer Agger på museumsudvalgets vegne byder velkommen.


I løbet af den sidste måned i 1917 kan registreres 598 afleveringer, i 1918: 554, i 1919: 137 og i 1920: 288 afleveringer. Genstandene bliver registreret og samlet på grundskolens loft, hvor der mere er tale om et magasin end et egentligt museum.


Interessen for museet toner ud i tyverne efter den gode start.


1930
30. juni 1930 kan der indkaldes til stiftende generalforsamling for museumsforeningen på Højskolehotellet i Holstebro.
Til medlemmer af den første bestyrelse vælges overlærer Aldal, cigarhandler Damgaard, fru konsulent Overgaard, gdr. Bertel Østerlund, gdr. St. V. Christensen og centralbestyrer Viggo Jensen. En passende blanding af folk fra byen og landet. Overlærer Agger, der som en af de første havde rejst museumssagen, nægtede at tage imod valg, trods stærke henstillinger fra forsamlingen.
Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med overlærer Aldal som formand og cigarhandler Damgaard som kasserer.
Den 1. november 1930 har Holstebro og omegn ikke blot en museumsforening men nu også en museumsbygning. Arbejdet kan gå i gang og snedker A. S. Larsen ansættes som opsynsmand.


1931
I løbet af foråret bliver man færdig med indretningen af museet, der åbnes for offentligheden grundlovsdag, den 5. juni 1931. I 9 montrer og skabe m.m. fremvises nu hver dag fra kl. 15-17 og fredag tillige fra kl. 19-21 en lang række kulturhistoriske, værdifulde genstande fra Holstebro by og opland. Medlemmer af museumsforeningen har gratis adgang, hvorimod ikke-medlemmer må betale 50 øre for voksne og 25 øre for børn. Med et årligt kontingent på kr. 2 for enkeltpersoner og kr. 3 for mand og hustru kan man hurtigt regne ud, at man ikke skulle besøge museet mange gange, før det kunne betale sig at blive medlem.
Åbningen af museet i Anlægget indebærer, at der igen sker en stor vækst i samlingerne. Efter et par år er der yderligere indkommet et par tusinde genstande, en tilgang der senere kommer ned på et mere jævnt og roligt niveau.


1932
1. november 1932 fratræder kustode Larsen, og i stedet ansættes forhenværende gdr. Chr. Bjerre, der nu får mere at se til, idet museets udstilling i 1933 udvides med 3 rum på første sal i hovedbygningen.


1943
Snedker Thorvald Henriksen og hans kone Emma Henriksen bliver i 1943 ansat til at stå for museets pasning og vedligeholdelse.


1966
I skrivelse af 21. januar 1966 fra Kulturministeriet bliver museet endelig statsanerkendt fra 1. april 1965 at regne.


1969
I 1969 tilknyttes en konsulent til at hjælpe med registrering, udgravninger og udstillinger, da bestyrelsen jo alle har egne jobs at passe. Til jobbet antages ærkæologistuderende Torben Skov, der i januar 1970 nyopsætter oldsagssamlingen på museet til gavn for de besøgende og her ikke mindst de skoleklasser, der i stadig større tal besøger museet.


1972
1. januar 1972 ansættes mag. art. Torben Skov som museumsinspektør ved Holstebro museum, og allerede et halvt år efter bliver fru Ingrid Løn ansat som registrator med ansvar for, at de indkomne genstande bliver nummereret og indført i museets registreringssystem.


1973
I foråret 1973 træffes en aftale med Holstebro skolevæsen om, at Ejner G. Pedersen ansættes som museumspædagog ved museet.


Fru Emma Henriksen, der på det tidspunkt har været kustode ved museet i 30 år og haft bopæl i en lejlighed på museet, flytter til Langelinie den 1. november 1973. Hun udnævnes i december 1976 ved en sammenkomst på museet til æresmedlem af museumsforeningen. I hendes sted blev ansat fhv. gdr. J. P. Raundahl d. 1/11 1973 som kustode og forvalter.


1974-75
Fra museumsforeningen afsendes derfor i maj 1974 en skrivelse til Holstebro byråd, hvori man opfordrer byrådet til at tage museernes situation i Holstebro op til drøftelse med henblik på et nybyggeri for et eller flere museer. Som alle vil vide, bliver henvendelsen modtaget overmåde positivt, og i september 1975 ligger et byggeprogram færdigt for kunstmuseet og det kulturhistoriske museum.


1976
I februar 1976 udskriver Holstebro byråd en offentlig projektkonkurrence om et kunstmuseum og et kulturhistorisk museum med det formål at fremkalde forslag til en udvidelse af det eksisterende kunstmuseum og en nybygning til Holstebro Museum placeret sammen i museumsparken.


Pr. 1. oktober 1976 ansættes en halvtids kontordame, Elna Seerup, til at stå for det daglige kontorarbejde og her ikke mindst det efterhånden mere og mere omfangsrige regnskab.


Den 1. april ansættes halinspektør Bent Holm som arkivar foreløbig halvdags på Holstebro byhistoriske Arkiv, der nu tager navneforandring til Lokalhistorisk Arkiv for Holstebro Kommune.


1979
Den 1. december 1979 overdrages Hjemmeværnsmuseet til Holstebro Museum og samtidig ansættes samlingens skaber gennem 30 år, gdr. Carl Fonager, som museumsassistent og daglig tilsynsførende med det som fremover vil hedde ”Den Våbenhistoriske Samling”.


1980
Holstebro Kommune og Aulum Kommune indgår i 1980 en samarbejdsaftale, der betyder at arkivet i Aulum formelt kommer ind under Holstebro Museum.


1981
"Byggeriet (af det nye museumskompleks) bliver foreløbigt udskudt til 1984 med detailprojektering og forberedende arbejde og gennemført i 1985 og 1986" kunne man læse i bemærkningerne til Holstebro Kommunes budget 1981.


1985
Holstebro Kommune og Vinderup Kommune indgår pr. 1. oktober 1985 en samarbejdsaftale, der betyder at arkivet og museet i Vinderup formelt kommer ind under Holstebro Museum, og således får en lignende aftale, som den der i 1980 var indgået med Aulum-Haderup Kommune.


Med de seneste års store udstillinger om brandene i Holstebro og Færchs Tobaksfabrik står det klart, at museet ikke i fremtiden kan undvære en nyere tids inspektør, det være sig en historiker eller etnolog. Derfor bliver en stilling inden for Nyere Tid slået op til besættelse i slutningen af oktober. Der kommer mange kvalificerede ansøgere, og blandt dem vælger bestyrelsen at ansætte cand.mag. Esben Graugaard som museumsinspektør pr. 1. januar 1985, og fra samme dato bliver Torben Skov udnævnt til museumsdirektør.


1986
Cand.mag. Lis Helles Olesen ansættes som museumsinspektør for den forhistoriske afdeling pr. 1. april 1986.


I forbindelse med arkitekt Hans Dissings 60 års fødselsdag den 28. februar 1986 overdrager han hele sin internationale samling af bliklegetøj til Holstebro Museum samtidig med, at der bliver oprettet et fond: ”Vif og Hans Dissings Fond”, med en grundkapital på to millioner kroner, hvor renteafkastet fra fonden primært skal bruges til at pleje legetøjssamlingen og til nye indkøb.


Museumsbyggeriet er nu endelig ved at tage form. Den 21. maj 1986 bliver det udbudt i licitation, og tirsdag den 12. august 1986 kl. 13, kan borgmester Kurt Nygård tage det første spadestik.


1987
Den 1/1 1987 bliver altmuligmanden  J.P. Raundahl afløst af Finn Lillelund som forvalter.


Den 2. august 1987 fylder våbensamlingens skaber og leder Carl Fonager 70 år, og han fratræder dermed sin stilling. I hans sted ansættes Dragon og Frihedsmuseets leder, major Egon Mårup, pr. 1. september 1987. Et indlysende valg, da det er meningen at de to samlinger skal stå side om side i det nye museumkompleks.


Den 7. august 1987 modtager bestyrelsen et brev fra Holstebro Kommune hvoraf det fremgår, at "der ikke var midler til for tiden at videreføre museumsbyggeriet og økonomiudvalget derfor havde set sig nødsaget til at annullere licitationen og udskyde byggeriet af museet til senere ". På dette tidspunkt er underetagen stort set færdig.


Den 13. november kan Lokalhistorisk Arkiv for Holstebro Kommune fejre sit 25 års jubilæum med arkivar Bent Holm som leder i alle årene.


1988
Den 7. december 1988 ansættes Jannie Würtz Sløk på Lokalhistorisk Arkiv som arkivassistent.


1989
Den 2. maj 1986 bliver vintermåtterne taget af museumsbyggeriets første del, og anden fase kan langt om længe sættes i gang. I november er der rejsegilde på det nye museum.


Den 1. juli bliver Våbensamlingen og Hjemmeværnsmuseet, efter 10 år, atter udskilt fra Holstebro Museums Våbenhistoriske Samling. Bestyrelsen herfor finder, at samlingerne får for trange kår i det nye museumskompleks og vælger derfor at forblive i Hafniahus, Sønderlandsgade 8. Nu som en selvejende institution under navnet Hjemmeværnsmuseet Holstebro. Det daglige tilsyn føres af samlingens skaber, Carl Fonager.
I det nye museumskompleks vil der i stedet blive åbnet en Dragon- og besættelsestidsudstilling.


Ved årsskiftet 1989/1990 lukker Dragon og Frihedsmuseet, der de sidste par år har holdt til i kommunens gamle administrationsbygning over for sognekirken. (Før det lå Dragonmuseet i et hus i Asylgade – det blev blandt flere nedrevet for at give plads til rådhusbyggeriet i midten af 1980´erne).


1990
Mandag den 12. oktober 1990 begynder indflytningen i det nye museumskompleks.


Holstebros museumskompleks ligger i et område, der tidligere hed Eyndhovens anlæg og hørte oprindeligt til Brænderigården. Kobberhandler Peter Eyndhoven lod området plante til, og snart voksede en lille skov op i det nøgne område. En forlystelsespark opstod, der snart fik navnet Eyndhovens anlæg. Ved Peter Eyndhovens død i 1854 blev anlægget helt overladt til sig selv, og resterne mishandledes meget under den preussiske besættelse i 1864.
Efter perioden som Holstebros lystanlæg lå området hen i en tornerosesøvn, indtil tobaksfabrikant Søren Færch overtog det og byggede villaen, tegnet af den kendte arkitekt Andreas L. Clemmensen.
Søren Færch var født i 1870 som søn af købmand Rasmus Færch, der året forinden havde etableret sig som tobaksfabrikant i byen.
I 1896 giftede han sig med Jenny Færch, og de boede i villaen frem til Jenny Færchs død i 1944. Søren Færch flyttede derefter permanent til familiens lejlighed i Stockholmsgade i København.
Da ingen af sønnerne Ernst og Erik Færch ønskede at bruge villaen til beboelse, anvendtes den de kommende årtier til administrative formål af R. Færchs tobaksfabrik. Sådan var det, indtil Holstebro Kommune i 1965 købte villaen med henblik på indretning af et kunstmuseum, der blev indviet i maj 1967.


1992
Kulturminister Grethe Rostbøll kan d. 22. maj indvie det nye Holstebro Museum. Det skete i overværelse af 350 indbudte gæster, der kan beundre de nye udstillinger bl.a. om Færch, sølvsmede i Holstebro og Museumsforeningens historie.


1993
Nye vedtægter træder i kraft ved årets begyndelse. Der oprettes en særskilt bestyrelse for Holstebro Museum med det overordnede ansvar for museets drift og økonomi. Det betyder, at bestyrelsen for Museumsforeningen nu kan koncentrere sig helt og fuldt om de mange medlemsaktiviteter i form af foredrag, aftenture, udflugter m.m.


I sommeren 1993 åbner udstillingen om middelalder og vikingetid. Samme år åbner udstillingen af Hans Dissings samling af bliklegetøj og et udvalg af museets mange dukker kan ses i kælderetagen.  Lørdag 3. juli åbner Dragonmuseet og besættelsestidssamlingen ligeledes i underetagen.


1994
Den 28. juni 1994 kan vi åbne den sidste del af de permanente udstillinger: Stenalder, bronzealder og jernalder. Åbningen bliver foretaget af programredaktør Jan Piet van Deurs. Dermed var de permanente udstillinger på plads.


1996
Den 1. maj 1996 kan Vald. Birns Jernstøberi og Maskinfabrik A/S fejre sit 100 års jubilæum, og i den anledning har museet involveret sig både i en stor udstilling og en bog om støberiets historie. Udstillingen og bogen bliver så pænt modtaget, at Valdemar Birn ved en højtidelighed senere på året overrækker Kurt Nygaard en check på fire millioner kroner. De skal gå til en permanent udstilling af ikke blot historien om Birns Jernstøberi men også om Holstebro Jernstøberi, den ældste industrivirksomhed i byen, grundlagt i 1862. Vi skal til at bygge igen - og det bliver spændende.


1997
Politimesteren finder ikke, at sikkerhedsforholdene omkring Våbensamlingen i Hjemmeværnsmuseet er tilstrækkelige, og det besluttes derfor at overdrage samlingen til Holstebro Museum. Da størstedelen af våbnene er fuldt funktionsdygtige, bliver de i første omgang opbevaret i en militær bunker i Klosterheden.


1998
Lørdag den 24. oktober 1998 kan Valdemar Birn indvie tilbygningen til Holstebro Museum. Det er en stor og spændende dag, og kort tid efter står Valdemar Birn klar til at finansiere endnu en udvidelse til museet med et åbent magasin til alle de genstande, de besøgende ikke kan se i den permanente udstilling i Birnfløjen.


Efterhånden står det klart for os, at formidlingen, der er en af museets fem søjler, skal have en mere central placering i museets arbejde. Museets forvalter Finn Lillelund, der oprindeligt er uddannet pædagog, synes det kunne være spændende at påtage sig denne opgave, hvorfor vi i slutningen af året opslår stillingen som forvalter ved museet, og Finn Lillelund bliver museumsformidler.

 

1999
l. januar tiltræder Ole Melthin som ny forvalter.


2000
1. maj 2000 opsiger Finn Lillelund sin formidlerstilling på museet.

 

Bo Steen bliver ansat i arkæologisk afdeling. Bo Steen har siden 1997 flere gange arbejdet for Holstebro Museum.


I gennem de sidste år har foredragssalen været for lille til onsdagsforedragene. Den 11. september 2000 kan den nyudvidede foredragssal tages i brug.


2001
Den 1. august 2001 tiltræder Ann Bodilsen halvdagsstillingen som museumsinspektør med museets formidling som ansvarsområde. Ann har siden Finn Lillelunds fratrædelse vikarieret i dennes stilling.


Den 29. september 2001 kan Valdemar Birn klippe snoren over til den udvidede Birn-fløj med det åbne magasin i underetagen.


2002
Efter endt demilitarisering vender Våbensamlingen hjem til Museet.


2003
Den 4. maj 2003 bliver Holstebro Museums våbensamling indviet. Igennem lang tid har en arbejdsgruppe under ledelse af Ole Melthin og i samarbejde med Jyske Dragonregiments våbenværksted gjort våbnene klar, og publikum bliver ved åbningen præsenteret for en smuk udstilling i museets underetage, som det hele tiden var tænkt.


12. juni 2003 indvies den resterende del af den nye tilbygning, der indeholder museets legetøjssamling. Hans Dissings enestående samling af bliklegetøj samt museets øvrige legetøjssamling bliver herefter udstillet i værdige rammer. Hermed er byggeriet fuldført og mange års intenst arbejde med nye permanente udstillinger er ovre.


2004
I maj 2004 bliver museumsdirektør Torben Skov langtidssygemeldt. Sidst på året står det desværre klart, at han ikke kommer tilbage, og han opsiger sin stilling ved årsskiftet.


2005
Den 30. juni 2005 fratræder Lokalhistorisk Arkivs stifter og mangeårige leder, Bent Holm, stillingen som arkivar, idet han samme år fylder 70 år.


Den 1. september 2005 tiltræder cand. mag. Ole Nielsen som ny direktør for Holstebro Museum. Lis Helles Olesen har i den mellemliggende periode fungeret som konstitueret direktør.


2006
Den 27. oktober 2006 erhverver Esben Graugaard den filosofiske doktorgrad. Vi har nu i vor midte en Dr.phil


2007
Den 1.januar 2007 træder strukturreformen i kraft. Det betyder, at Holstebro Museum mister afdelingen med arkivet i Aulum og museet i Haderup. Til gengæld kommer Strandingsmuseum St. George til.


Den 5. marts 2007 ansættes arkæolog mag. art Niels Terkildsen til at assistere arkæologisk afdeling i disse meget travle år, hvor det økonomiske opsving medfører byggeboom og deraf følgende mange arkæologiske undersøgelser.


I 2007 udpeger Kulturministeriet Holstebro Museum som ét af de 10 museer, der på Kulturministeriets vegne skal føre tilsyn med de fredede fortidsminder. Den 1. september 2007 ansættes cand. mag. Kira Klinkby til at varetage tilsynet med de mere end 5500 fredede fortidsminder, der befinder sig i det område, Holstebro Museum har fået tildelt.


2009
Den 1. januar 2009 starter Lis Helles Olesen et 4-årigt forskningsprojekt om luftfotoarkæologi, og i den forbindelse fastansættes Niels Terkildsen.

 

2012

Med virkning fra 1. januar ophører den selvejende institution Holstebro Museum med at eksistere. Holstebro Museum er fremover en afdeling under De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune sammen med Hjerl Hede, Strandingsmuseum St. George og Arkivet i Vinderup.

 

Den 1. maj  tiltræder Ingeborg Svennevig som museumsdirektør. Ingeborg Svennevig er mag. art. i  i etnografi og socialantropologi.

 

Den 31. maj  aftræder Holstebro Museums direktør siden 2005, Ole Nielsen.

 

Den 1. juni fastansættes arkæolog, cand. mag. Mette Klingenberg, hun har siden 2010 været tilknyttet Tilsynet med de fredede fortidsminder og arkæologisk afdeling.

 

2013

Den 1. januar tager Lis Helles Olesen hul på fire ny år i forskningsprojektet om luftfotoarkæologi, Fortiden set fra himlen.

 

I foråret fastansættes arkæolog, cand. phil. Helle Henningsen, hun har igennem flere år været tilknyttet Tilsynet med de fredede fortidsminder og arkæologisk afdeling. Hun skal være museets tovholder på det regionale borgprojekt, Middelalderborge i Region Midtjylland.

 

Den 1. september ansættes etnolog, cand. mag. Sille Radoor Larsen, som ph.d.stipendiat i nyere tids afdeling. Hun skal de kommende tre år skrive om Holstebros nyere historie fra 1960-80

 

 

 

HOLSTEBRO MUSEUM

Strandingsmuseet

Arkivet vinderup

Lokalhistorisk arkiv

 

 

 

 

Nyhedsbrev

 

Modtag vort nyhedsbrev med

kort nyt om stort og småt

via e-mail.

Klik her for at tilmelde dig:

 

Tilmeld til nyhedsbrev

 

 

 

 

 

 

 

 

Adresse

 

Holstebro Museum

Museumsvej 2B

7500 Holstebro

Tlf: 96 11 50 10

info@holstebro-museum.dk

CVR nr.: 34744866


 

Entré

 

Gratis entré for alle i perioden

1/2-17/4-2017.

 

Studiekort fra en uddannelse

i Holstebro kommune samt værne-

pligtige ved JDR gratis adgang.

 

Gratis adgang for alle til Holstebro

Museum på Sankt Georgs Dag

d. 23. april samt på museets

fødselsdag d. 22. maj.

Åbningstider


Museet er lukket pga. ombygning!

 

Vi glæder os til at invitere inden for

i nye rammer efteråret 2019.