Læs mere om Holstebro Museum her
Print siden
Print siden
Læs mere om Holstebro Museum her
Gå til forsiden
Læs mere om Strandingsmuseet her
Læs mere om arkivet vinderup
Læs mere om lokalhistorisk museet

Kort om Museet

Holstebro Museum er en del af De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune.

 

Holstebro Museum er et statsanerkendt kulturhistorisk museum med arkæologisk og nyere tids ansvar.Det arkæologiske ansvarsområde dækker Holstebro, Lemvig og Struer kommuner.


Indenfor nyere tid dækker museet Holstebro Kommune.


Holstebro Museum varetager, efter aftale med Kulturstyrelsen, tilsynet med de fredede fortidsminder i Lemvig, Struer, Holstebro, Viborg, Ringkøbing-Skjern, Herning og Ikast Brande kommuner.


Holstebro Museums samlinger
Holstebro Museum rummer i dag samlinger fra oldtid, middelalder og nyere tid.


Museet rummer desuden specialsamlinger indenfor følgende områder:

 

  • Sølvtøj fra Ringkøbing Amt fra 18. og 19. århundrede.
  • Legetøj fra 19. og 20. århundrede. Særligt bliklegetøj.
  • Håndvåben fra midten af 19. årh. og 20. årh.
  • Samling af våben og andre genstande med relation til besættelsen 1940 – 45.
  • Jernstøberi i Danmark i 19.og 20. århundrede.
  • Tobakspiber fra 18. – 20. århundrede.
  • Samling af oldtid – nyere tids genstande på Haderup Museum. (Udskilt 01.01.07).
  • Arkivalier i Lokalhistoriske Arkiv for Holstebro Kommune.


Samling indenfor Oldtid og nyere tid generelt:
Samlingen rummer de genstande der er tilgået museet fra 1917 og frem til nu, enten som gaver eller som følge af indsamling eller udgravning. Indsamlingspolitikken har – når man ser bort fra de mange specialsamlinger - indtil videre været meget præget af at det skulle være lokale ting, eller ting med lokal interesse.


Den arkæologiske samling: Den arkæologiske samling består hovedsageligt af genstande fra ældre stenalder til afslutningen af middelalderen, men også enkelte jordfundne nyere tids genstande indgår heri. Genstandene stammer hovedsageligt fra museets ansvarsområde. Her at forstå museets ansvarsområde på den tid de respektive genstande er tilgået samlingen. En stor del af museets ældste samling (indtil 1967) har desværre ikke en nærmere proveniens end blot til et bestemt sogn.


Den arkæologiske samling består af i alt ca. 1.600 journalnumre, og det vurderes, at samlingen består af ca. 100.000 genstande – men dog et væsentligt mindre antal x-numre (et forsigtigt estimat er ca. 15.000), da hvert x-nummer ofte består af flere genstande.


Sølvtøjssamlingen: Rummer sølvtøj fra mestre fra Ringkøbing amt, men især fra Holstebro fra første halvdel af 1700tallet frem til slutningen af 1800tallet. Hovedvægten af samlingerne ligger dog i sidste halvdel af 1700tallet og første halvdel af 1800tallet.

Legetøjsamlingen: Rummer bliklegetøj fra slutningen af 1800tallet og 1900tallet. En særdeles flot og repræsentativ samling af tidens bliklegetøj af såvel udenlandsk (særlig tysk) som dansk fabrikat. Hovedparten af denne samling er skænket til museet af arkitekt Hans Dissing. Legetøjssamlingen rummer desuden en samling af Holstebrobamser, dukker fra midten af 1800tallet og 1900tallet samt diverse almindeligt legetøj fra det 20. århundredes midte.


Våbensamlingen: En særdeles repræsentativ og omfattende samling, der rummer en lang række håndvåben, både blankvåben, geværer og pistoler/revolvere, automatvåben m.m. fra midten af 19. århundrede frem til i dag. Der er en overvægt af våben med relation til 2. verdenskrig, med såvel engelske som amerikanske, tyske og danske våben repræsenteret. I samlingen indgår også våben der har været brugt i forbindelse med kriminel aktivitet, samt internationale unika. Samlingen andrager ca. 600 genstande, og hovedparten af disse er skænket til museet af Carl Fonager.


Dragon samlingen: Rummer våben og militaria, uniformer m.m. fra Jyske Dragonregiments (og regimentets forgængeres) historie og frem til nutid. Enkelte ting fra 1700tallet, mest fra 1800tallet og nyere tid. Samlingen andrager ca.400 genstande. Samlingen tilhører Danske Dragonforeningers Sammenslutning, men huses af Holstebro Museum.


Besættelsestidssamlingen: Rummer en lang række genstande med relation til besættelsen. Særlig vægt på Holstebro relateret historie. Mange genstande der belyser sabotage og våbennedkastning. Samlingen omfatter ca. 800 genstande. Samlingen rummer desuden en større mængde usorterede effekter der er overdraget fra Hjemmeværnsmuseet i 2003, disse ca. 300 genstande afventer sortering og registrering.


Jernstøberisamling: Rummer typiske jernstøberivarer fra 1800 og 1900tallet. Desuden værktøj og maskiner der belyser jernstøberhåndværkets udvikling igennem det 20. århundrede, herunder forme og modeller. Desuden 3 funktionsduelige Holstebromotorer.


Tobakspibesamlingen: Rummer et rigt udvalg af tobakspiber, der tidsmæssigt rækker fra 1700tallet og frem til og med 20. århundrede. Der er tale om en meget stor samling, der desværre i vidt udstrækning mangler oplysninger om pibernes proveniens, historie m.m.


Bogtrykkerkunst: Holstebro Museum har en betydelig specialsamling omkring ”den sorte kunst” i Ringkøbing amt med hovedvægten på bogtrykker Niels Peter Thomsens banebrydende arbejde og bogkunstneren Viggo Naaes produktion. Samlingen rummer nummererede og signerede tryk fra Grafisk Cirkel.


Lokalhistorisk Arkiv for Holstebro Kommune:
Arkivets dækningsområde er følgende.: Holstebro Købstad samt Måbjerg-, Naur-, Sir-,  Idom-, Råsted-, Nr. Felding-, Tvis-,  Borbjerg- og Mejrup sogne.


De fleste arkivalier kan dateres til perioden 1800-2009. Dog haves enkelte ting fra 1700-årene.


Arkivet rummer omtrent 500 hyldemeter. Ca. 1.100.000 negativer, 50-60.000 positiv fotos og godt 200 film.


Vinderup Egnshistoriske Arkiv:
Dækningsområdet er Sahl, Vinderup, Sevel, Ryde, Handbjerg og Ejsing sogne. de fleste arkivalier kan dateres til perioden 1800-2009. Dog haves enkelte ting fra 1700-årene. Arkivet rummer ca. 315 hyldemeter. Ca. 10.000 positive fotos.

HOLSTEBRO MUSEUM

Strandingsmuseet

Arkivet vinderup

Lokalhistorisk arkiv

 

 

 

 

Nyhedsbrev

 

Modtag vort nyhedsbrev med

kort nyt om stort og småt

via e-mail.

Klik her for at tilmelde dig:

 

Tilmeld til nyhedsbrev

 

 

 

 

 

 

 

 

Adresse

 

Holstebro Museum

Museumsvej 2B

7500 Holstebro

Tlf: 96 11 50 10

info@holstebro-museum.dk

CVR nr.: 34744866


 

Entré

 

Gratis entré for alle i perioden

1/2-17/4-2017.

 

Studiekort fra en uddannelse

i Holstebro kommune samt værne-

pligtige ved JDR gratis adgang.

 

Gratis adgang for alle til Holstebro

Museum på Sankt Georgs Dag

d. 23. april samt på museets

fødselsdag d. 22. maj.

Åbningstider


Museet er lukket pga. ombygning!

 

Vi glæder os til at invitere inden for

i nye rammer efteråret 2019.