Læs mere om Holstebro Museum her
Print siden
Print siden
Læs mere om Holstebro Museum her
Gå til forsiden
Læs mere om Strandingsmuseet her
Læs mere om arkivet vinderup
Læs mere om lokalhistorisk museet

Om Nyere tid

 

Afdelingen for Nyere Tid på Holstebro Museum beskæftiger sig med perioden fra Reformationen i 1536 og frem til i dag. Vores geografiske ansvarsområde er Holstebro Kommune.


Det overordnede mål for Nyere Tids arbejde er at etablere viden om og indsigt i den vestjyske regionens lokalhistorie med vægt på befolkningens identitet og bevidsthed. Derfor arbejder vi i vores forskning og undersøgelser i et krydsfelt mellem temaer som økonomi, handel, industrialisering, regionalitet, personalhistorie, infrastruktur, netværk og livsformer.


Siden 1983 har Nyere Tids primære satsningsområde været regionens industrihistorie med hovedvægt på tobaks- og jernindustrien i Holstebro.

 

Kontakt
Museumsinspektør for Nyere Tid dr. phil. Esben Graugaard: esben.graugaard@holstebro-museum.dk eller tlf. 21 18 79 74.


Arbejdsopgaver

De fem søjler
Holstebro Museum er et statsanerkendt museum. Derfor bygger vores arbejde på det, som man indenfor museumsverdenen kalder ”de fem søjler”. De fem søjler repræsenterer fem arbejdsområder, som alle er lige vigtige. Som statsanerkendt museum er vi således forpligtiget til at indsamle, bevare, registrere, forske og formidle.


Det gør det nødvendigt med en overordnet planlægning. For at kunne målrette arbejdet indenfor Nyere Tid udarbejder vi derfor hvert fjerde år en arbejdsplan, som beskriver de forskningsprojekter og undersøgelser der skal udføres i de næste fire år.


Det er vigtigt at forske, da den viden og indsigt som forskningen giver, er en forudsætning for at kunne føre en aktiv indsamlingspolitik og sikre en kvalificeret formidling. Bag alle Nyere Tids udstillinger, foredrag og publikationer ligger der et selvstændigt forskningsarbejde. Nogle gange er der tale om mindre undersøgelser, mens det andre gange er omfattende forskningsprojekter, som danner baggrund for formidlingen.

 

Kapitel 8
Udover at varetage arbejdet med de fem søjler, skal Nyere Tid ifølge museumslovens Kapitel 8 også samarbejde med planmyndighederne om at sikre væsentlige kulturhistoriske værdier i det fysiske miljø. Det være sig bygninger af kulturhistorisk værdi og kulturmiljøer. Ved et kulturmiljø forstås et geografisk afgrænset område, som i sin fremtræden afspejler væsentlige træk af den samfundsmæssige udvikling. I Holstebro Kommune er bl.a. herregården Nørre Vosborg og Ørnhøj banen udpeget som kulturmiljøer.


Det såkaldte ”Kapitel 8 arbejde” kan dermed ses som en sjette ”søjle”, der forpligter Nyere Tid og Holstebro kommunens planafdeling til at samarbejde. I praksis betyder det, at Nyere Tid fører arkivalsk kontrol med byggesager og får tilsendt forslag til lokalplaner, kommuneplaner og regionsplaner i høringsfasen.


Gravminde registrering
Som følge af lov nr. 268 af 22. maj 1986 om folkekirkens bygninger og kirkegårde varetager Nyere Tid registreringen af bevaringsværdige gravminder på kirkegårdene i Holstebro Kommune.


Aflevering af genstande
Holstebro Museum indsamler genstande, der har været anvendt, er produceret eller har en anden tilknytning til museets geografiske arbejdsområde, Holstebro Kommune.


Vil du aflevere en genstand til museet, er vi interesseret i at få så mange oplysninger om genstanden som muligt.


Hvem har brugt genstanden?
Hvor og hvornår har den været brugt?
Hvad har den været brugt til?
Hvem har fremstillet den?
Hvor og hvornår er den fremstillet?


Ud fra oplysningerne kan vi vurdere om den hører hjemme på Holstebro Museum.


Vi får jævnligt tilbudt genstande, men da vi samler ind med et bestemt formål for øje og har begrænset plads på vores magasiner, må vi ofte sige nej tak til det vi bliver tilbudt. Derfor vil vi gerne opfordre til, at du - inden du møder op på museet - kontakter os på tlf. 96 11 50 00.


Når du afleverer en genstand til museet, skal der skrives under på en ”indkomstseddel”, hvor du dokumenterer, at du overdrager ejendomsretten og den fulde råderet over genstanden til Holstebro Museum.

 

Det overordnede mål for Nyere Tids arbejde er at etablere viden om og indsigt i den vestjyske regionens lokalhistorie med vægt på befolkningens identitet og bevidsthed. Derfor arbejder vi i vores forskning og undersøgelser i et krydsfelt mellem temaer som økonomi, handel, industrialisering, regionalitet, personalhistorie, infrastruktur, netværk og livsformer.


Siden 1983 har Nyere Tids primære satsningsområde været regionens industrihistorie med hovedvægt på tobaks- og jernindustrien i Holstebro.

HOLSTEBRO MUSEUM

Strandingsmuseet

Arkivet vinderup

Lokalhistorisk arkiv

 

 

 

 

Nyhedsbrev

 

Modtag vort nyhedsbrev med

kort nyt om stort og småt

via e-mail.

Klik her for at tilmelde dig:

 

Tilmeld til nyhedsbrev

 

 

 

 

 

 

 

 

Adresse

 

Holstebro Museum

Museumsvej 2B

7500 Holstebro

Tlf: 96 11 50 10

info@holstebro-museum.dk

CVR nr.: 34744866


 

Entré

 

Gratis entré for alle i perioden

1/2-17/4-2017.

 

Studiekort fra en uddannelse

i Holstebro kommune samt værne-

pligtige ved JDR gratis adgang.

 

Gratis adgang for alle til Holstebro

Museum på Sankt Georgs Dag

d. 23. april samt på museets

fødselsdag d. 22. maj.

Åbningstider


Museet er lukket pga. ombygning!

 

Vi glæder os til at invitere inden for

i nye rammer efteråret 2019.